• Smart Cities Security
    5( 3 חוות דעת )
    2 לומדים

    כיצד להתמודד עם בעיות אבטחה, ניהול, תפעול, הגנה על פרטיות, הדרכה ומתן שירות בסביבה טכנולוגית מתקדמת? כיצד לסגור את הפער…

    רישום מיוחד